Categories
Uncategorized

Často kladené otázky

Nejčastejší otázky související se Systémem Elektronického Mýtneho

Rozsah zpoplatněných úseků je vyhláškou rozšířen o 373,3 kilometrů silnic I. třídy. Konkrétně budou nově zpoplatněny následující úseky silnic I. třídy:

 • silnice I/16 Řevničov – Bezděčín, v délce 88,4 km
 • silnice I/22 Vodňany – Klatovy, v délce 75,2 km
 • silnice I/27 Plzeň, Litice – Klatovy, v délce 38,8 km
 • silnice I/34 Havlíčkův Brod – Koclířov, v délce 81,5 km
 • silnice I/38 Jihlava – Hatě, v délce 89,4 km

Přehlednou mapu zpoplatněných komunikací i kontaktních a distribučních míst, kde lze vyřešit potřebnou registraci vozidla, naleznete zde.

V režimu následného placení vrácení palubní jednotky neznamená zároveň automaticky zánik registrace vozidla. Registrace vozidla zůstává otevřená pro případ, že by si Provozovatel vozidla přál jednotku k danému vozidlu později opět vyzvednout. Pokud již Provozovatel vozidla nebude palubní jednotku k danému vozidlu v budoucnu potřebovat (například vozidlo prodal), je nutné registraci vozidla ukončit některým z následujících způsobů:

 • Uživatel v režimu následného placení s odloženou splatností ukončí registraci vozidla v Zákaznické samoobsluze.
 • Uživatel v režimu následného placení s platbou tankovací kartou pro ukončení registrace vozidla kontaktuje svého vydavatele tankovací karty.
 • Registraci vozidla lze v obou případech také ukončit na Kontaktním místě, kam se dostaví oprávněná osoba (statutární zástupce společnosti nebo osoba zplnomocněná).

V režimu placení předem vrácením palubní jednotky dojde zároveň k ukončení registrace vozidla.

Ano, pro jízdu po zpoplatněných komunikacích (tedy i nově zpoplatněných od 1. 7. 2022) musí dopravce splnit potřebné náležitosti. Tedy zejména registrovat vozidlo do Systému elektronického mýtného a vybavit jej palubní jednotkou. Registraci lze provést online nebo na některém z distribučních míst. Pokud používá dopravce některou z tankovacích karet, může požádat o asistenci s registrací také vybrané vydavatele tankovacích karet.

Potřebné informace získáte také na zákaznické lince +420 243 243 243.

Postup pro instalaci elektronického zařízení obdržíte spolu s palubní jednotkou  a v elektronické podobě ho najdete zde.

Pro zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného je provozovatel vozidla povinen – v souladu se zákonem a vyhláškou – poskytnout provozovateli systému údaje potřebné k zaevidování vozidla a předložit technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla. 
Pokud registraci vozidla do režimu následného placení nevykonává přímo osoba opravněná jednat za provozovatele vozidla, musí se osoba žádající o registraci prokázat ověřenou plnou mocí a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Úhradě mýtného za užití zpoplatněné pozemní komunikace podléhá silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.

Palubní jednotka je dopravcům poskytnuta proti složení stanovené kauce. Lze ji vyzvednout na obchodních místech. Seznam distribučních a kontaktních míst s informacemi o odstávkách naleznete v sekci Dokumenty ke stažení (https://www.mytocz.cz/dokumenty).

Dle české legislativy musí být tento typ vozidel registrován jako nákladní vozidlo. Nejedná se o autobus.

 • Pokud je původcem podání společnost, podnikatel nebo občan se sídlem v ČR, může použít kvalifikovaný podpis nebo uznávaný podpis (tj. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který není nutně uložen na kvalifikovaném prostředku)
 • Pokud je původcem podání orgán veřejné moci (veřejnoprávní instituce) v ČR, musí použít kvalifikovaný podpis s kvalifikovaným časovým razítkem
 • Pokud je původcem podání společnost, podnikatel nebo občan se sídlem v EU, musí použít kvalifikovaný podpis 
 • Pokud je původcem podání společnost, podnikatel nebo občan se sídlem mimo EU, může použít libovolný podpis vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou

Elektronické zařízení (palubní jednotku) lze vrátit osobně na distribučním nebo kontaktním místě, popřípadě jej lze zaslat poštou na adresu (netýká se Premid OBU!Annex NET s.r.o., České družiny 5, 160 00 Praha 6, Czech Republic spolu s řádně vyplněným reklamačním formulářem (včetně kompletních bankovních údajů), který lze stáhnout na zákaznickém portálu. Jednotky je třeba zaslat v dostatečném předstihu před datem exspirace. V případě, že odešlete palubní jednotku poštou a budete ji znovu potřebovat v termínu kratším než 6 měsíců, vystavujete se riziku, že vrácení jednotky nebude ještě dokončené, a registrace Vašeho vozidla v daný okamžik nebude možná. Pokud odesíláte více OBU najednou, zabalte je tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému fyzickému kontaktu během přepravy. Zamezí se tím možnému poškození OBU. Nedoporučujeme zasílat jednotky ze států mimo Evropskou unii z důvodu celních poplatků. Jednotky v režimu pre-pay, u kterých byly finance hrazeny v hotovosti, doporučujeme vracet osobně na obslužných místech.

Systém slev na mýtném funguje i nadále, pravidla pro jejich poskytnutí se řídí Nařízením vlády č. 240/2014 Sb. a upřesňují je Všeobecné smluvní podmínky.
Dopravce nejprve musí registrovat vozidlo do systému slev v Zákaznické samoobsluze s použitím elektronického podpisu (přístupy byly vygenerovány dopravci při registraci vozidla) a vyplnit formulář Poskytnutí údajů o slevě, který lze stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení. Registraci lze provést i bez elektronického podpisu na kontaktním místě, kam pověřená osoba přinese vyplněný a podepsaný formulář na slevu a kopii velkého technického průkazu. Do systému slev se mohou evidovat všichni provozovatelé se svými vozidly provozovanými jak v režimu následného placení (postpay), tak v režimu placení předem (prepay).
Pro schválení registrace do slev je nutné, aby byl v technickém průkazu uveden žadatel slevy, a to jako majitel nebo provozovatel vozidla. V opačném případě je potřeba doložit leasingovou / nájemní smlouvu.

Ano, dle novely zákona č. 13/1997 Sb. účinné ode dne 1.1.2020 mají nárok na osvobození od platby mýtného rovněž (a) vozidla používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík a (b) vozidla používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Vozidla již zaregistrovaná jako osvobozená od platby mýtného na základě novely zákona č.13/1997 Sb, o pozemních komunikacích  § 20a odst. 1 písm. o)  mají nárok na vrácení zaplaceného mýtného od 1.1.2020. Nárok na vrácení vzniká podáním žádosti, tj. vyplněným reklamačním formulářem odeslaným e-mailem na [email protected],  založením podání v samoobslužné zóně, případně podáním žádosti prostřednictvím Kontaktního místa. Žádost musí obsahovat:

 • Registrační značku dotčeného vozidla
 • Číslo účtu na který budou převedeny finanční prostředky (finanční prostředky mohou být vráceny jen bankovním převodem)
 • Prokázání, že žadatel je majitel či provozovatel vozidla (velký technický průkaz, leasingová smlouva)
   

Abyste se mohl přihlásit do své mýtné samoobsluhy, je nejprve nutné, abyste měl zřízený uživatelský přístup do Zákaznické samoobsluhy (je generován automaticky při registraci Vašeho vozidla) a znal k němu přihlašovací údaje (tyto údaje naleznete buď v e-mailu, který Vám byl odeslán při registraci, nebo o ně můžete požádat na [email protected] nebo +420 243 243 243). Následně je nutné Váš uživatelský přístup do Zákaznické samoobsluhy propojit s prostředkem elektronické identifikace. Až poté bude možné přihlašovat se do Zákaznické samoobsluhy prostřednictvím Vaší Identity občana.

„Poškozené Elektronické zařízení“ je takové Elektronické zařízení, které je poškozeno mechanicky (např. rozlámané, rozbité, poškrábané zařízení nebo chybějící napájecí kabel nebo znehodnocený či jakkoliv jinak poškozený čárový/číselný kód) nebo má vizuálně patrné známky poškození (např. popsané, špinavé, ohořelé, zatečené/jevící známky vniknutí kapaliny do zařízení nebo znečištěné lepidlem či vybavené kabelem jiným, než určeným výrobcem nebo obdrženým na Distribučním či Kontaktním místě či poštou). Poškozené Elektronické zařízení je posuzováno bez ohledu na funkčnost čárového kódu nebo Elektronického zařízení jako takového. Poškozeným Elektronickým zařízením je i takové Elektronické zařízení, kterého nefunkčnost byla způsobena Provozovatelem vozidla nebo Řidičem, přičemž tato skutečnost je potvrzena ze strany autorizované osoby.

Doporučujeme použít např. Adobe Acrobat Reader.

Postup podpisu v Acrobatu je následující:

 1. Otevře se PDF, které chceme podepsat.
 2. Vlevo nahoře se klikne na záložku „Nástroje“.
 3. Klikne se na položku „Certifikáty“.
 4. Acrobat se zpět přepne na otevřené PDF a v horní části se objeví panel „Certifikáty“.
 5. Klikne se na tlačítko „Digitálně podepsat“.
 6. Ručně se nakreslí podpisové pole, kde se bude zobrazovat viditelná část podpisu.
 7. Otevře se dialog, kde je potřeba vybrat certifikát, kterým se podpis vytvoří.
 8. Klikne se na tlačítko „Podepsat“.
 9. Otevře se dialog pro uložení výsledného dokumentu s podpisem.
 10. Acrobat vytvoří podpis a uloží dokument. Variantně se může stát, že se zobrazí dialog pro zadání PINu / hesla k podpisovému klíči, to záleží na konkrétním zařízení, kterým se podepisuje.