Categories
Uncategorized

Slovníček pojmů

Přehled a vysvětlení základních pojmů, které se používají v oblasti výběru elektronického mýtného.

Níže uvedené základní pojmy v oblasti výběru elektronického mýtného za užívání zpoplatněných pozemních komunikací mají výhradně informativní charakter.

jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

znamená debetní nebo kreditní platební kartu akceptovanou provozovatelem systému elektronického mýtného jako platební prostředek pro úhradu mýtného a složení kauce; seznam druhů akceptovaných platebních karet je k dispozici na kontaktních místech, distribučních místech, na zákaznickém portálu a v zákaznickém centru;

je doklad o vlastníku a provozovateli vozidla, který obsahuje základní technický popis vozidla. (u vozidel registrovaných v České republice se jedná o osvědčení o registraci vozidla – část I.);

znamená všechny relevantní všeobecně závazné právní předpisy, regulující především Systém elektronického mýtného, právní postavení Provozovatele systému a Uživatele, jako i všechny související podmínky hrazení Mýtného, především zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, Občanský zákoník, nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, v platném znění, vyhláška Ministerstva dopravy č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, v platném znění, GDPR;

znamená prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný kvalifikovaným systémem ve smyslu Zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci.

znamená ve smyslu GDPR osobu, jejíž postavení je upraveno v čl. 37 a násl. GDPR;

znamená den, který není sobotou, nedělí nebo státním či ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v platném znění;

znamená zálohu na úhradu mýtného předplacenou uživatelem v režimu placení předem;

znamená několik prvních číslic z čísla tankovací karty, které určují vydavatele tankovací karty;

znamená Ředitelství silnic a dálnic ČR jako provozovatel systému elektronického mýtného;

je osoba definovaná v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, a dále osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem;

znamená vložení údajů o uživateli do systému elektronického mýtného na kontaktních místech nebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy. Zaregistrováním se uživateli zpřístupní řada dodatečných funkcí systému elektronického mýtného;

znamená režim hrazení mýtného po použití zpoplatněné pozemní komunikace;

znamená režim, ve kterém jsou vozidla definovaná zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění osvobozena od úhrady mýtného;

znamená režim, kdy je před užitím zpoplatněné pozemní komunikace placena záloha na úhradu mýtného;

má význam stanovený v ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;

znamená ceník služeb poskytovaných provozovatelem systému v souvislosti s provozem systému elektronického mýtného a je k dispozici na zákaznickém portálu a v zákaznickém centru;

je částka z uloženého mýtného, která je poskytována provozovateli vozidla vždy za uplynulý kalendářní rok po splnění všech podmínek pro poskytnutí slevy v souladu s nařízením vlády včetně povinnosti zaevidování vozidla v systému slev na mýtném;

jsou provozovatel systému a provozovatel vozidla;

znamená ve smyslu GDPR provozovatele systému zpracovávajícího osobní údaje o subjektu údajů;