Categories
Uncategorized

Slovníček pojmů

Přehled a vysvětlení základních pojmů, které se používají v oblasti výběru elektronického mýtného.

Níže uvedené základní pojmy v oblasti výběru elektronického mýtného za užívání zpoplatněných pozemních komunikací mají výhradně informativní charakter.

znamená platnou a neodvolatelnou bankovní záruku splatnou na první výzvu a bez námitek, vystavenou bankou ve prospěch provozovatele systému elektronického mýtného, k zajištění pohledávek provozovatele systému elektronického mýtného za provozovatelem vozidla z mýtných transakcí, vzniklých v režimu následného placení a k zajištění ostatních pohledávek provozovatele systému elektronického mýtného vůči provozovateli vozidla, vzniklých na základě nebo v souvislosti s uzavřením dohody o podmínkách následného placení, včetně úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním bankovní záruky;

znamená banku splňující požadavky provozovatele systému elektronického mýtného pro banku vystavující bankovní záruku;

znamená mnohostranné povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu, dle rozhodnutí Evropské konference ministrů dopravy členských států CEMT; pro účely zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a uplatnění slevy na mýtném se jedná o atest shody s technickými a bezpečnostními požadavky ve vztahu k emisím a hluku;

znamená místo určené provozovatelem systému elektronického mýtného, kde jsou poskytovány služby spojené s provozem systému elektronického mýtného

je dohoda mezi provozovatelem systému elektronického mýtného a provozovatelem vozidla, jejíž uzavření je podmínkou pro umožnění placení mýtného v režimu následného placení;

je dohoda mezi provozovatelem systému elektronického mýtného a provozovatelem vozidla, jejíž uzavření je podmínkou pro použití zpoplatněné komunikace vozidlem v režimu osvobozeném od úhrady mýtného;

znamená evropskou službu elektronického mýtného ve smyslu ustanovení § 22b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění;

neboli palubní jednotka, má význam uvedený v ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, v platném znění; neoddělitelnou součástí elektronického zařízení je rovněž jeho základní příslušenství určené k instalaci do vozidla prostřednictvím zásuvky tzv. „cigaretového zapalovače“;

znamená doklad s vyúčtováním Mýtného, Kaucí, újmy nebo dalších poplatků za služby dle Sazebníku;

znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

má význam uvedený v ustanovení § 22c odst. 4 písm. a) bod 2. a odst. 5–7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a ustanovení § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, v platném znění;

znamená místo určené Provozovatelem Systému elektronického mýtného, kde jsou poskytovány služby spojené s provozem Systému elektronického mýtného;

je záznam o průjezdu vozidla Mýtným úsekem; Mýtná transakce má formu elektronického datového záznamu, který vznikne na základě vyhodnocení a zpracování jedné nebo kombinace více Mýtných událostí; Mýtná transakce obsahuje zejména údaje o druhu Mýtné transakce, datum a čas, identifikaci Mýtného úseku, identifikaci vozidla, částku vyměřeného Mýtného a platební režim;

znamená událost, která vznikla průjezdem vozidla po mýtném úseku a byla zaznamenána systémem elektronického mýtného; obrazem mýtné události je elektronický datový záznam, který obsahuje zejména informace o mýtné události, datum a čas, identifikaci mýtného úseku a identifikaci vozidla;

má význam ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, v platném znění a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, v platném znění;

znamená mýtné, které nebylo uhrazeno řádným způsobem;

je souvislá část zpoplatněné pozemní komunikace, vymezená začátkem mýtného úseku a koncem mýtného úseku; začátek a konec mýtného úseku může být určen křížením s dálnicí, silnicí I., II. nebo III. třídy, místní komunikací, účelovou komunikací nebo s administrativní hranicí správního úseku;

znamená nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, v platném znění;

je takové elektronické zařízení, které provozovatel systému odebral z evidence systému elektronického mýtného ve smyslu bodu 4 kapitoly 1.6.5 podmínek;

znamená zákon č. 87/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;