Categories
Uncategorized

Změny mýtného systému od 1. 1. 2021

Souhrn důležitých změn v systému elektronického mýtného, které vstoupily v účinnost od 1. 1. 2021 na základě novely nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Nové parametry pro výpočet mýtného
Nové sazby mýtného od 1. 1. 2021
Nastavení počtu náprav na palubní jednotce
Přeregistrace vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem a splňujících emisní normu EURO VI
Dynamická změna hmotnosti
Nově zprovozněné zpoplatněné pozemní komunikace
Slevy na mýtném
Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. 1. 2021


Nové parametry pro výpočet mýtného

Nově se sazby mýtného skládají z poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. 

V souvislosti s výše uvedenými složkami se sazby mýtného člení dle:

 • kategorie pozemní komunikace (dálnice; silnice I. třídy)
 • kategorie vozidla (vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3; vozidla kategorie M2 a M3)
 • emisní třídy vozidla (do třídy EURO IV; třídy EURO V a EEV; třída EURO VI; třída EURO VI poháněná zemním plynem nebo biometanem)
 • největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy (více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny; nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun; nejméně 12 tun)
 • počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2 nápravy; 3 nápravy; 4 nápravy; 5 nebo více náprav)
 • období dne (denní sazba – od 05:00:00 do 21.59:59 hodin; noční sazba –  od 22:00:00 do 04:59:59 hodin)

Výše uvedené změny budou promítnuty do faktur a do výpisu mýtných transakcí (csv). Tyto dokumenty budou nově obsahovat rozpad předepsaného mýtného na jednotlivé typy poplatků:

 • Poplatek za užití pozemní komunikace
 • Poplatek za znečištění ovzduší
 • Poplatek za hluk z provozu

Nové sazby mýtného od 1. 1. 2021

Sazby mýtného za užití 1 km zpoplatněné pzemní komunikace jsou stanoveny nařízením vlády ČR č. 240/2014 Sb.., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“) od 1. 1. 2021. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby mýtného a délky úseku.

Sazby mýtného se skládají z poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. Nové sazby mýtného naleznete zde, případně podrobný přehled ke stažení zde

Nastavení počtu náprav na palubní jednotce

Od 1. 1. 2021 jsou v mýtném sytému nově rozlišeny sazby pro vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) dle aktuálního počtu náprav a u ostatních vozidel je nově zavedena sazba pro 5 a více náprav.

 Pro dopravce tato změna znamená:

 • Vozidla musí mít na palubní jednotce nastavený skutečný počet náprav a to i v případě 5 a více náprav (počet náprav 5+ je pak na OBU zobrazen současně diodami 2 a 3)
 • Vozidla kategorie M2 a M3 musí nově od začátku roku při jízdě po zpoplatněné pozemní komunikaci nastavit na palubní jednotce aktuální počet náprav

napravy

  Přeregistrace vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem a splňujících emisní normu EURO VI

  Na základě nařízení vlády je v systému elektronického mýtného od 1. 1. 2021 zavedena nová emisní kategorie (CNG / BIO E6)  obsahující vozidla splňující emisní třídu EURO VI poháněná zemním plynem nebo biometanem (výlučně nebo v kombinaci). Kategorie vozidel splňující emisní normu EURO VI tak bude rozdělena do dvou kategorií, a to dle typu paliva.

  Vozidla, která byla dosud v systému elektronického mýtného registrována v emisní třídy EURO VI a která zároveň splňují podmínku, že jsou poháněna zemním plynem nebo biometanem výlučně nebo v kombinaci musí o přeregistraci zažádat prostřednictvím zaslání žádosti na e-mailovou adresu [email protected] (u vozidel kategorie M2 a M3 registrovaných v ČR proběhne přeregistrace automaticky).

  Provozovatelé využívající režim placení předem mohou přeregistraci provést sami na jakémkoliv distribučním a kontaktním místě od 14. 12. 2020, a to sice vrácením palubní jednotky (ukončením registrace) a vydáním nové palubní jednotky (nová registrace).  

  U vozidel splňujících emisní normu EURO VI, u kterých dojde v budoucnu k přestavbě pohonné jednotky na palivo zemní plyn nebo biometan (výlučně nebo v kombinaci), musí být provedena v mýtném systému kompletní přeregistrace. To znamená ukončit stávající registraci vozidla a vytvořit novou registraci vozidla s novými parametry (tato změna musí být doložena údaji uvedenými v Osvědčení o registraci vozidla, část II. – technický průkaz). Tento postup platí pro předplacený i následný režim placení.

  Parametry nově vzniklé emisní kategorie se vztahují na vozidla, která:

  • splňují emisní normy kategorie EURO VI a současně
  • v kolonce P.3 v Osvědčení o registraci vozidla mají uvedenu jednu z následujících zkratek:
   • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

  Žádost o přeregistraci musí obsahovat:

  • soupis registračních značek vozidel, které mají nárok na zařazení do nové emisní kategorie
  • v příloze e-mailu Osvědčení o registraci vozidla část II. (velký technický průkaz) dotčených vozidel

  Dynamická změna hmotnosti

  Od 1. 1. 2021 bude v mýtném systému zavedena dynamická změna hmotnostní kategorie, která znamená, že zařazení vozidla do hmotnostní kategorie se mění v závislosti od připojení a odpojení přípojných vozidel k vozidlu. Sazba mýtného za konkrétní jízdu vozidla bude tedy odvozována od aktuální hmotnosti vozidla / jízdní soupravy v době jízdy. 

  Dynamická změna hmotnostní kategorie bude uplatňována v závislosti na:

  • registrované největší povolené hmotnosti vozidla (parametr F.2 „Největší povolená hmotnost vozidla“ z Osvědčení o registraci vozidla, část II.),
  • registrovaného základního počtu náprav (parametr L z Osvědčení o registraci vozidla, část II.) a 
  • aktuálního počtu náprav v době jízdy.

  Konkrétní provedení dynamické změny hmotnosti bude závislé na hmotnostní kategorii vozidla:

  • Pro vozidla hmotnostní kategorie (3,5 t;7,5 t) [více než 3,5 t a méně než 7,5 t] bude při oceňování mýtných událostí aplikována sazba mýtného z vyšší hmotnostní kategorie, tj. <7,5 t;12 t) [nejméně 7,5 t a méně než 12 t], v případě, že registrované vozidlo za sebe připojí přípojné vozidlo s dvěma a více nápravami.  
  • Pro vozidla hmotnostní kategorie <7,5 t;12 t) [nejméně 7,5 t a méně než 12 t] bude při oceňování mýtných událostí aplikována sazba mýtného z vyšší hmotnostní kategorie, tj. ≥12 t [nejméně 12 t], v případě, že registrované vozidlo za sebe připojí přípojné vozidlo s jednou nebo více nápravami.     

  Nově zprovozněné zpoplatněné pozemní komunikace

  • D48 Rybí – Příbor Východ v celkové délce 11,53 km
  • D06 Nové Strašecí – Krušovice v celkové délce 9,8 km

  Slevy na mýtném

  Na základě nařízení vlády se od 1. 1. 2021 mění  mezní hodnoty  a procentuální výše slev na mýtném.

  Pokud celková výše části mýtného uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace (poplatek za užití zpoplatněné pozemní komunikace) u vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň:

  • 65 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 6 %,
  • 95 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 9 %,
  • 170 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
  • 270 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

  Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. 1. 2021

  V souvislosti s uvedenými změnami vstoupila 1. 1. 2021 v platnost nová verze Všeobecných smluvních podmínek, která je k dispozici zde.