Categories
Uncategorized

Systém kontroly výběru mýtného

Kontrolu výběru mýtného zajišťuje provozovatel systému ve spolupráci s Celní správou.

Kontrola úhrady mýtného

Kontrolu úhrady mýtného vykonává Celní správa České republiky. Řidič vozidla je na výzvu celníka povinen umožnit kontrolu úhrady mýtného a funkčnosti elektronického zařízení podle ustanovení § 22j odst. 1 písm. e) zákona.

Celník je oprávněn zastavit vozidlo, zjistit totožnost řidiče a provozovatele vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v systému elektronického mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením (palubní jednotkou), zda je evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného.

Řidič vozidla v systému elektronického mýtného se dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanovením § 22j zákona:

 • užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením,
 • užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení mýtného nebo zadá tyto údaje chybně,
 • užije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u provozovatele systému elektronického mýtného,
 • neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti elektronického zařízení a úhrady mýtného, nebo
 • nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením,
 • nezajistí úhradu mýtného.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanovením § 22i zákona:

 • nezajistí zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a nenahlásí bez zbytečného odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování,
 • nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla,
 • nezajistí úhradu mýtného,
 • přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci,
 • užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému elektronického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného, nebo
 • nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením a jeho užívání.

Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu podle platné legislativy.