Categories
Uncategorized

Systém výběru mýtného

Základní principy fungování satelitního mýtného systému

Základní práva a povinnosti uživatelů pozemních komunikací jsou stanovena v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přičemž zákon, kromě jiného, stanovuje ve vztahu k mýtnému zejména základní podmínky pro určení výše a úhrady mýtného za užívání určené pozemní komunikace, práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného, oprávnění, povinnosti a podmínky poskytování evropské služby elektronického mýtného, povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému elektronického mýtného a kontrolu úhrady mýtného.

Užívání pozemní komunikace, kterou určí prováděcí právní předpis, a která je označena dopravní značkou označující zpoplatnění, stanoveným druhem motorového vozidla, podléhá zpoplatnění.

Zpoplatnění neboli mýtné je stanoveno podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci, přičemž úhradě mýtného podléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.

Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného (SEM), který umožňuje zejména určit ujetou vzdálenost vozidly po zpoplatněných pozemních komunikacích, evidenci údajů o mýtném, výběr mýtného a kontrolu úhrady mýtného.

Součástí systému elektronického mýtného je schválené elektronické zařízení, kterým musí být vybaveno každé vozidlo využívající zpoplatněné pozemní komunikace. Toto elektronické zařízení je běžně nazýváno jako palubní jednotka.

Elektronické zařízení je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby mýtného mohou být rozlišeny podle emisní třídy vozidla, druhu vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, období dne, dne v týdnu nebo podle období roku.

Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného zajišťuje Česká republika – Ministerstvo dopravy, které může pověřit provozem systému elektronického mýtného a výběrem mýtného organizaci zřízenou Ministerstvem dopravy nebo právnickou osobu, u níž funkci zakladatele vykonává jménem státu Ministerstvo dopravy na základě souhlasu Vlády České republiky. S ohledem k postoupení všech práv a povinností souvisejících s dodávkou a poskytováním komplexních služeb provozu SEM na Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), je ŘSD tím subjektem, který vykonává funkci provozovatele systému elektronického mýtného ve smyslu zákona.

Technologie

technologie výběru mýtného pracuje na principu satelitní navigace, která poskytuje maximální flexibilitu systému pro zvládnutí budoucího nárůstu objemu nákladní dopravy a rozšiřování zpoplatnené silniční sítě. Systém elektronického mýtného využívá elektronická zařízení integrující následující technologie:

  • satelitní technologii pro určování polohy – zabezpečuje sběr údajů o využívání zpoplatněných úseků silnic a dálnic;
  • GSM/GPRS technologii pro komunikaci v rámci mobilních sítí – slouží pro přenos údajů mezi elektronickým zařízením a dalšími informačními subsystémy v rámci systému elektronického mýtného;
  • mikrovlnnou DSRC technologii pro komunikaci na krátké vzdálenosti – kontrola platících subjektů v rámci procesu kontroly výběru mýtného.

Mýtný systém je plně připraven na interoperabilitu, tzn. splňuje veškeré požadavky Evropské elektronické mýtné služby založené na principu „jedna smlouva – jedno elektronické zařízení – více mýtných systémů“. Díky použité technologii dokáže rychle a flexibilně implementovat nadcházející změny a pravidla Evropské unie v oblasti celoevropské dopravní politiky.

Fungování systému

Systém elektronického mýtného je složitý informačně-komunikační technologický komplex, který se skládá z několika informačních subsystémů a z řady specifických aplikací, které zajišťují všechny provozní procesy spojené s výběrem mýtného a kontrolou výběru mýtného.

Vozidla, na která se výběr mýtného vztahuje, musí být před vjezdem na zpoplatněné úseky zaregistrována do systému elektronického mýtného a zároveň vybavena správně nainstalovaným elektronickým zařízením. Elektronické zařízení bude dopravcům poskytnuto proti složení kauce.

Elektronické zařízení obsahuje aktuální geografické informace (tzv. GEO model) o úsecích silnic a dálnic, které podléhají mýtné povinnosti, a umožňuje jejich detekci. Během jízdy eviduje informace o poloze vozidla pomocí globálního navigačního satelitního systému a porovnává je s údaji uloženými v GEO modelu. Ve chvíli, kdy algoritmus elektronického zařízení zaznamená jízdu vozidla po zpoplatněném úseku, vytvoří v souladu s platnou legislativou záznam o této skutečnosti, tzv. mýtnou událost.

Mýtné události jsou pomocí technologie GSM/GPRS odesílány do centrálního informačního systému, kde se na základě údaje o délce a typu použitého úseku a příslušné sazby mýtného pro danou kategorii motorového vozidla vypočítá cena mýtného.

Kontrola výběru mýtného

Kontrolu výběru mýtného zabezpečuje provozovatel systému ve spolupráci s celní správou. Mikrovlnná (DSRC) technologie elektronického zařízení umožňuje komunikaci se speciálním subsystémem zajišťujícím kontrolu výběru mýtného. Zabezpečuje také kontrolu plnění povinnosti úhrady Mýtného a dalších povinností vyplývajících ze zákona o pozemních komunikacích, dokumentaci mýtných incidentů a řešení mýtných přestupků.

Kontrolní stanice nebo hlídková vozidla vytvoří záznam o průjezdu vozidla, který obsahuje údaje z elektronického zařízení, fotografie, laserovým systémem zjištěnou kategorii vozidla a počet náprav. Záznam se následně v aplikaci na to určené kontroluje a dochází ke kontrole údajů získaných kontrolní stanicí s údaji evidovanými v centrálním systému. Zjištěné nesrovnalosti (tzv. mýtné incidenty), které zachytí, jsou automaticky odeslány do centrálního registru, kde jsou roztříděny a opětovně prověřeny. Potvrzené incidenty jsou klasifikovány jako mýtné přestupky, řešené dále v souladu s platnou legislativou.